ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 
ਬਾਪੂ ਦੇ ਫਰਕੇ ਡੋਲੇ ਸੁਣ 
ਸਿਖ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ