ਭਬਕੇ ਚੇਹਰਾ –
ਥੇਪੇ ਤੰਦੂਰ ‘ਚ ਰੋਟੀ 
ਭੜਥਾ ਬਣਾ

ਵਿੱਕੀ ਸੰਧੂ