ਬੂੰਦਾ ਬਾਂਦੀ
ਕਾਲੇ ਬਦਲਾ ਚੋ ਓਭਰਇਆ
ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ