ਗਾਗਰ `ਚ ਸਾਗਰ
ਸਾਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ
ਉਡੀਕੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ