ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਕੁੜੀ
ਨੀਜ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ
ਸਕੂਲ ਬਸ

ਗੁਰਬਾਜ ਛੀਨਾ