ਹਰੇ ਖੇਤ 
ਏ ਸੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਘੁਸ ਗਈ 
ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ 

the green fields
intrusion of rice aroma
into an AC bus

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ