ਬੁੱਢਾ ਬਾਂਦਰ
ਪੁਠੀਆਂ ਟਪੂਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਤੋਂ
ਲੋਕੀ ਉਛਾਲਣ ਭਾਨ

ਗੁਰਮੁਖ ਭੰਦੋਹਲ ਰਾਈਏਵਾਲ