ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ
ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ-
ਉਸ ਦੀ ਪੈੜ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ