ਘਰ ਵਾਪਸੀ
ਝਾੜ ਪੂੰਝ ਸਜਾਉਂਦੀ
ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ