ਢਲਦਾ ਦਿਨ –
ਉਤਰ ਰਹੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ 
ਉਡੀਕਦੀ ਡਾਕਿਆ

dhalda din
utar rahi chubare to
udikdi dakia