ਅੱਧੀ ਰਾਤ 
ਚਮਕੇ ਜੁਗਨੂੰ
ਤ੍ਰੇੜਾ ਵਿਚੋ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨਨ