ਵੇਹੜੇ ਚੋਂ ਦੀਦ 
ਮੁਬਾਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਈਦ ਸਈਓ
ਦੋ ਚੰਨ ਇਕਠੇ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ