ਗਿੱਧਾ ਪਾਵਣ ਨਾਰਾਂ
ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰੀ
ਬੱਗੀਆਂ ਮੁਛਾਂ ਚੋਂ ਬਾਬਾ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ