ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ
ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀ
ਇਕੱਲਾ ਘਰ

ਮਜ਼ਹਰ ਖਾਨ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ