ਰੋਹੀ ਦਾ ਅੱਕ-
ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਗਿੱਟੇ ਗਜਰਾ
ਬੱਚਾ ਵਿਲਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ

ਧੀਦੋ ਗਿੱਲ