ਸੰਸਕਾਰ ਉਪਰੰਤ
ਬੇਠੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ 
ਗਿਣਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ