ਮਿਲਕੇ ਰੋਏ
ਏਅਰ ਪੋਰਟ ‘ਤੇ
ਵਿਛੜਨ ਵੇਲੇ

ਕਮਲ ਸੇਖੋਂ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ