ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਜਦਿਆ
ਧੀ ਨੇ ਸਭਾਂਲੇ
ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼ੇ

ਕਮਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ