ਵਿਆਹ ਸੰਪੰਨ–
ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਜੋਖੇ 
ਹੱਥੀਂ ਵੱਟੇ ਲੱਡੂ