ਵੱਡਾ ਘਰ–
ਸਜਾਵਟ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦੇਖ 
ਬੱਚਾ ਕਰੇ ਰਿਹਾੜ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਰਵੇ