ਸੱਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ
ਫੁੱਲਾਂ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਗੁੰਦੇ
ਧੀ ਦੀਆਂ ਮੀਢੀਆਂ

ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੰਨੂ