ਬੂਹਾ ਵਜਿਆ 
ਨਾਲੇ ਧਕ ਧਕ ਦਿਲ 
ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ 

ਸੈਮ ਬਾਜਵਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ