ਪੁੱਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ
ਬਰਾਂਡੇ ਚ ਖੜ੍ਹਾਂ ਬੋਲਟ ਦੇਖ
ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਏ ਸਿੱਲ੍ਹੇ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ