ਸਰਦ ਹਵਾ –
ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ 
ਬਾਲੀ ਧੂਣੀ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ