ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ
ਤਿਤਲੀਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ
ਹੱਥ ਲਹੂ ਲੁਹਾਣ

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ