ਤਿੱਤਲੀ ਆ ਬੈਠੀ
ਇੱਕਲੋਤੇ ਫੁੱਲ ਉੱਪਰ
ਪਰੀਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ