ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ-
ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਫੋਕਸ 
ਝਿਮਣੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ