ਤੂਤ ਦੀ ਛਾਂ 
ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੇ 
ਸਦੀਕ ਦੇ ਗਾਣੇ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ