ਬੰਦ ਹਵਾ
ਸ਼ਾਂਤ ਸਮੁੰਦਰ
ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲ ਰਹੀ

ਜੌੜਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ