ਲੰਮੀ ਕੁੜੀ ਲੰਘਦੀ
ਸਫੈਦੇ ਲਾਗੋਂ
ਵਗਦੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ

ਦਲਵੀਰ ਗਿੱਲ