ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ-
ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਗਤ
ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੂ