ਰੁਮਕਦੀ ਹਵਾ
ਰੁੱਖ ਚੋਂ ਪੈਣ
ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਚਲਕੋਰਾਂ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ