ਤਿਨਕਾ ਚੜ੍ਹੇ ਅਕਾਸ਼
ਹਾਥੀ ਡੁੱਬੇ ਵਿਚ ਘਾਹ ਦੇ
ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭ੍ਰਮ ਭਰਮਾ

ਸਿਧਾਰਥ ਆਰਟਿਸਟ