ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਆਪਾ
ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ
ਇੱਕ ਹਥ ਮਾਲਾ ਇੱਕ ਹਥ ਸੋਟਾ

ਸਿਧਾਰਥ ਆਰਟਿਸਟ