ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ-
ਦੂਹੋ ਦੂਹ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ
ਚੱਠੂ ‘ਚ ਸੁੱਖਾ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ