ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ
ਖੜ੍ਹੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਛਾਂ
ਬੇਬੇ ਲਾਵੇ ਰੋਟੀਆ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ