ਪੜੇ ਅਖਬਾਰ
ਦਰਵਾਜੇ ਬੈਠਾ ਛੱੜਾ
ਲੱਭੇ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਲਵਤਾਰ ਸਿੰਘ