ਝੜੀ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਕੋਠਾ
ਕੰਧਾ ਤੇ ਸਲਾਮਤ
ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੋਰ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ