ਮੀਂਹ
ਰੁੱਖੋਂ ਡਿਗਣ ਬੂੰਦਾਂ
ਕੁੰਗੜੇ ਪੰਛੀ

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ