ਸ਼ਨੀਵਾਰ
ਨਜ਼ਰ ਵੱਟੂ ਦੇ ਗਲ 
ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ