ਅਜਾਦੀ ਦਿਵਸ
ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ
ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ