ਨੱਚਣ ਨਚਾਰ
ਕਰਾਵੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਲ 
ਭਜਨਾ ਅਮਲੀ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ