ਅਚਾਨਕ ਬਰਸਾਤ 
ਮੇਰੇ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ 
ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਨ

sudden rains
bringing to life
the child in me

ਕਾਲਾ ਰਮੇਸ਼