ਸੁੱਕਾ ਬਿਰਖ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੰਨੇ ਵਿਚ 
ਤਰਦੇ ਫੁੱਲ

ਜੁਗਨੂੰ ਸੇਠ