ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ 
ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਕਰੇ ਪਾਰੀ 
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ

ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ