ਲੁਕਣਮੀਟੀ
ਕੰਧ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਰਹੀ
ਉਸਦੀ ਪਰਛਾਈ

hide and seek-
his silhouette crouches
on the wall

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ