ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲੇ –
ਖੁਰ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਵਿਚ
ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਤਾਸਾ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ