ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ
ਕੱਪੜਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਗਿਆ
ਸੋ ਦਾ ਨੋਟ

ਤੇਜੀ ਬੇਨੀਪਾਲ