ਆਈ ਕਾਰਡ
ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋ ਬਾਦ
ਛਪਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ

ਹਰਿੰਦਰ ਅਨਜਾਣ