ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 
ਰੁਖਾਂ ਨੀਚੇ 
ਬਹੇ ਇਕਸਾਰ ਨਦੀ

ਸਰਦਾਰ ਧਾਮੀ